TOWARZYSTWO SPORTU I REKREACJI JUPITER" PRZY PGE ELEKTROWNI BEŁCHATÓW S.A.

 

 
HISTORIA

Towarzystwo Sportu i Rekreacji "JUPITER" ( dalej TSiR Jupiter" ) rozpoczeło swoją działalność 15 października 1998 roku z inicjatywy ówczesnej Dyrekcji Elektrowni Bełchatów oraz grupy najbardziej aktywnych  pracowników reprezentujących zakład w dziedzinie sportu ama­torskiego. Bez wątpienia głównym założeniem jego organizatorów było usprawnienie procedur związanych z organizacją i udziałem pracowni­ków Elektrowni w imprezach sportowo-rekreacyjnych. Działania związane z powstaniem Towarzystwa zapoczątkowane zostały rok wcześniej. Wykorzystując dobre kontakty członków Sekcji Pił­karskiej — Jana Kamoli i Zbigniewa Rójka z prężnie działającym w tym czasie Stowarzyszeniem Sportowym w KWB Konin, w oparciu o wiedzę Radców Prawnych Elektrowni Bełchatów, przygotowano projekt Statu­tu. Na jego charakterze odbiły się niewątpliwie doświadczeniu kolegów z Konina. Kolejnym krokiem na drodze do uprawomocnienia działal­ności Stowarzyszenia było zorganizowanie Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia celem wyboru Komitetu Założycielskiego, który został­by upoważniony do dokonania czynności rejestrowych i zorganizowania I Walnego Zgromadzenia Delegatów. Zebranie takie otworzył ówczesny Zastępca Dyrektora ds. Pracowniczych Piotr Frączkowski. W trakcie jego trwania wybrano między innymi pięcioosobowy Komitet Założycielski w składzie: Andrzej Adamczyk, Andrzej Pietrykiewicz, Cezary Furga, Jan Kamola, Janusz Kuligowski. Nowo powstałemu Stowarzyszeniu nadano nazwę — Towarzystwo Sportu i Rekreacji „Jupiter" przy Elektrowni Beł­chatów. Nie da się ukryć, iż posiłkowano się tutaj nazwą lokalu, w którym odbyło się samo zebranie, a który mieścił się przy ul. Czaplinieckiej 44g. Po dokonaniu formalnych poprawek w dniu 13 sierpnia 1998 roku postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim TSiR „Jupiter" zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń działających na ob­szarze Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o własny Statut. Dnia 15 paź­dziernika 1998 roku o godz. 17°° w klubie „Jupiter" w Bełchatowie Komi­tet Założycielski zorganizował I Walne Zgromadzenie Delegatów TSiR „Jupiter". Zaproszono przedstawicieli sekcji sportowych działających wówczas w Elektrowni (zgodnie ze Statutem po 2 delegatów) oraz go­ści — przedstawicieli Dyrekcji, Związków Zawodowych oraz Rady Pra­cowniczej Elektrowni Bełchatów. Dyrekcję Elektrowni reprezentował Ry­szard Urbańczyk, Związki Zawodowe — Andrzej Lewandowski, a Radę Pracowniczą — Ryszard Jurczyk. Zebranie otworzył Jan Kamola i przed­stawił plan zebrania, którego głównym celem było dokonanie wyboru władz Stowarzyszenia, tj. Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewi­zyjnej. Z kolei przedstawiciel zaproszonych gości Ryszard Urbańczyk po­dziękował najbardziej zaangażowanym osobom w powstanie Stowarzy­szenia oraz wyraził nadzieję, że przejmie ono w całości sprawy związane z organizowaniem i finansowaniem imprez sportowych oraz z udziałem w zawodach sportowych promujących Elektrownię Bełchatów zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Powołanie Towarzystwa Sportu i Rekreacji „Jupiter" przy Elektrow­ni Bełchatów z samodzielnym Statutem, Zarządem oraz sekcjami zarzą­dzanymi przez wybranych kierowników wpłynęło w znacznej mierze na wyłączenie działalności sportowo-rekreacyjnej z obowiązków Zakładu. Do czasu jego utworzenia sprawami sportu i rekreacji w Elektrowni Beł­chatów zajmował się Dział Socjalny z nieocenionym i nieodżałowanym pasjonatem sportu Zenonem Skrobkiem na czele. Przeniesienie kwestii finansowania sportu i rekreacji na fundusz reklamy odciążyło fundusz socjalny Przedsiębiorstwa. Przekazanie pracownikom samodzielności w zarządzaniu środkami przeznaczonymi na promocję i reklamę Przed­siębiorstwa poprzez powołanie TSiR „Jupiter" zarówno w opinii Kierow­nictwa Zakładu, jak i zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia pra­cowników sprawdziło się w pełni. Zainteresowani sami decydują, jakie imprezy organizować i w których brać udział, a co równie ważne — sami decydują o najkorzystniejszych i najrozsądniejszych sposobach realiza­cji wszystkich pomysłów. Sportowcy Elektrowni od ponad piętnastu lat z sukcesami reprezentują swój Zakład w barwach „Jupiter", biorąc udział zarówno w imprezach regionalnych, jak i tych organizowanych w głębi kraju oraz poza jego granicami. W przypadku wielu dyscyplin sporto­wych osiągnęli oni bardzo dobrą markę.

 

Działalność

TSiR „Jupiter" organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne w więk­szości dyscyplin funkcjonujących w jego ramach. W latach 1996-2001 Sekcja Piłkarska zorganizowała w regionie łódzkim serię największych spotkań piłkarskich pod nazwą Wielki Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej. Impreza skierowana była do najmłodszych uczestników uczęsz­czających do szkół podstawowych i gimnazjów. W rekordowym roku w zawodach wystartowało 100 drużyn skupiających łącznie blisko 1200 uczestników.

Od 2003 roku TSiR „Jupiter" wstąpiło do Federacji Sporto­wej Energetyk, zyskując dzięki temu prawo organizowania zawodów w randze Mistrzostw Polski Energetyków. I tak w Bełchatowie odbyły się zorganizowane przez TSiR „Jupiter" następujące imprezy sportowe: Mistrzostwa Polski Energetyków Kobiet i Mężczyzn w Piłce Siatkowej, Mistrzostwa Polski Energetyków w Halowej Piłce Nożnej OLDBOY. Z inicjatywy „Jupitera" od kilku lat na bełchatowskich kortach miej­skich odbywa się tradycyjny Ogólnopolski Turniej Energetyków Par De­blowych w Tenisie Ziemnym. Wraz z Polską Ligą Siatkówki i Polskim Związkiem Piłki Siatkowej TSiR „Jupiter" zorganizowało popularne w polskim środowisku siatkarskim Mistrzostwa Polski OLDBOY w Pił­ce Siatkowej. Przy współudziale Urzędu Miasta Bełchatowa Stowarzy­szenie „Jupiter" było organizatorem Bełchatowskiego Maratonu Wojt­ka Gruszczyńskiego. Maraton ten na stałe wpisał się do kalendarza tej dyscypliny w Polsce. Tradycyjnie rokrocznie w ramach obchodów Dnia Energetyka Stowarzyszenie „Jupiter" organizuje blok imprez sportowo--rekreacyjnych z legendarnym już chyba meczem Dyrekcja vs. Związki Zawodowe Elektrowni. W ramach działalności dla wszystkich członków Stowarzyszenia organizowane są corocznie imprezy o charakterze inte­gracyjnym i rozrywkowym. Pośród nich wymienić można Bal Sportow­ca czy spotkania plenerowe przy ognisku. Wraz z upływem lat i nabytym doświadczeniem skupieni w ra­mach TSiR „Jupiter" sportowcy i organizatorzy osiągnęli bardzo wysoki poziom. Dowodem tego są pozytywne opinie wygłaszane przez uczestni­ków imprez niezwiązanych z Elektrownią Bełchatów. Niektóre z organi­zowanych przez poszczególne sekcje zawodów na trwałe wpisały się już w kalendarz imprez branżowych energetyków, zarówno tych lokalnych, jak i ogólnopolskich, o czym od ponad piętnastu lat można dowiedzieć się z komunikatów prezentowanych nie tylko w zakładowym radiowęź-le, ale również w mediach. Truizmem wydaje się być stwierdzenie, że wszystkie te osiągnięcia poparte były osobistymi wyrzeczeniami i ciężką, ale satysfakcjonującą pracą członków Stowarzyszenia. Dowodem wyso­kich osiągnięć sportowych firmowanych przez Stowarzyszenie „Jupiter" z logo Elektrowni Bełchatów są liczne puchary, medale, dyplomy i wy­różnienia wystawione w gablocie budynku U-11. Na podkreślenie zasłu­guje fakt, iż z powodu ograniczonego miejsca te niezliczone souveniry na bieżąco wymieniane są na coraz nowsze.

Obecnie TSiR „Jupiter" zrzesza około 400 członków w 16 sekcjach sportowo-rekreacyjnych. Są to sekcje: biegów długodystansowych, bry­dża sportowego, turystyczna „Energetyk", kolarska, księgowych, łącz­ności, paralotni, piłki nożnej, piłki siatkowej, płetwonurków, strzelecka, szachowa, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, turystyki górskiej „Watra", wędkarska.

 

Autorzy:Zbigniew Rojek, Zbigniew Płaza

Źródło: Książka 40 Lat Elektrowni Bełchatów